Säännöt

Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry

SÄÄNNÖT 

 
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 

1§ Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry 

(ruotsiksi Sydvästra Finlands Muskelhandikappföreningen rf). 

Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toimialueena on Varsinais-Suomi, Sata kunta ja Ahvenanmaa. 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Lihastautiliittoon. 

 
TARKOITUS, TOIMINTA JA TOIMINNAN RAHOITUS 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on tukea neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja heidän läheistensä oikeutta tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen elämään ja edistää heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan omalla toimialueellaan. 

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi toimialueellaan yhdistys 

* edistää neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden järjestäytymistä 

* toimii jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja tekee tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä 

* toimii neuromuskulaarisia tauteja sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä 

* järjestää yhteistoimintaa jäsenten kesken 

* toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa 

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianmukaisen luvan satuaan arpajaisia ja rahan-keräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa toimintansa ra-hoittamiseksi ravitsemusliikettä sekä jäsentuotteiden – korttien, paitojen yms. myyntiä ja järjestää maksullisia koulutus- ym. niihin verrattavia tilaisuuksia. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hank-kiminen toimintaan osallisille. 


JÄSENET 

5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä neuromuskulaarista tautia sairastava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja haluaa edistää sen toimintaa. 

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Asiantuntijajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka tietojensa ja taitojensa vuoksi voivat olla avuksi yhdistyksen toiminnassa. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä. 

Yhdistyksen jäsen, joka on jättänyt vuotuisen jäsenmaksun suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, katsotaan eronneeksi. 


JÄSENMAKSU 

6§ Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, joiden suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. 

Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen ja asiantuntijajäsen on vapautettu jäsenmaksuista. 

Yhdistyksen on suoritettava vuosittain Lihastautiliitolle edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä olevien jäsentensä lukumäärään perustuva jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää liittokokous. 


HALLINTOELIMET 

7§ Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksissa siten kuin näissä säännöissä jäljempänä mainitaan. 

Yhdistystä edustaa, sen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus. 

 
YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

8§ Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. 

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, ellei säännöissä ole toisin määrätty, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

9§ Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenistölle postitetulla tai sähköpostitse toimitetulla jäsentiedotteella. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asia. 

 
KEVÄTKOKOUS 

10§ Varsinaisessa kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa ääntenlaskijat 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

5. Käsitellään hallituksen esittämä yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä 

6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan/tilintarkastajien lausunto 

7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

8. Valitaan edustajat ja varaedustajat Lihastautiliitto ry:n liittokokoukseen 

9. Päätetään muista hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti ilmoitetuista asioista 

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 


SYYSKOKOUS 

11§ Varsinaisessa syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa ääntenlaskijat 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

5. Vahvistetaan hallituksen esittämä yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi vuodeksi 

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet 

9. Valitaan yksi lain ja asetusten määrittelemä tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa 

10. Valitaan edustajat ja varaedustajat Lihastautiliitto ry:n liittokokoukseen 

11. Päätetään muista hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti ilmoitetuista asioista 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

12§ Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle, sekä muut hallituksen kokouskutsussa esittämät asiat. 

 
YHDISTYKSEN HALLITUS 

13§ Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. 

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä varajäsenet. Varajäsenten määrä on puolet hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä. Hallituksen jäsenistä puolet ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuoro määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. 

Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Hallitus nimeää sihteerin. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

14§ Hallituksen tehtävänä on 

* johtaa yhdistyksen toimintaa lakien ja asetusten, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti 

* valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle 

* hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 

* asettaa tarpeelliset toimikunnat 

* huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta sekä siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaativat 

* ottaa ja erottaa yhdistyksen vakinaiset toimihenkilöt sekä hyväksyä työsuhteen ehdot. 

* hyväksyä kerhojen ja alaosastojen toiminta-alueet ja toimintamuodot sekä nimetä niiden vastuuhenkilöt 

 
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt. 

 
TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS 

16§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

17§ Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

Sääntömuutoksesta on ilmoitettava Lihastautiliitto ry:n hallitukselle. 

 
YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

18§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, jotka pidetään vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden välein. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, sen varat on luovutettava Lihastautiliitto ry:lle yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseen yhdistyksen toimialueella purkamisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla. 

 
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

19§ Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.