Tietosuojaseloste

Henkilörekisterin tietosuojaseloste


REKISTERINPITÄJÄ

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys os. Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku


YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Toiminnanjohtaja Sirke Salmela Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku
puh. 0414567071, sirke.salmela@lsly.fi


REKISTERIN NIMI

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry:n jäsenrekisteri


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenrekisterin pääkäyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, jäsenmaksujen laskutusta ja jäsenkirjeen postitusta varten.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä ovat jäseneksi rekisteröityjen yksityishenkilöiden ja yhteisöjen nimi- ja osoitetiedot sekä jäsenmaksutiedot. Rekisterissä näkyvät vapaaehtoisina tietoina annetut puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäajat, sairausryhmä, luottamustoimet


HENKILÖREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kaikki rekisterin tiedot on saatu jäseneksi rekisteröidyiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä. Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella tai postitse lähetetyillä lomakkeilla sekä sähköpostitse tai puhelimitse rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön syöttäminä


TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei ole enää yhdistyksen jäsen tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi. Henkilötietoja ei arkistoida.

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Lihastautiliitto ry:n nimetty työntekijä voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: Lihastautiliitto ry:lle tietosuojaselosteen mukaista tiedotusta varten sekä Porras-lehden lähettämistä varten

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle

Käyttäjä voi tarkistaa omat perustietonsa järjestelmästä sivulla www.lsly.fi 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.