Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen järjestämisen periaatteena on yleisten palvelujen ensisijaisuus. Vammaiset tarvitsevat kuitenkin jokapäiväisessä elämässään myös erityispalveluja kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkipalveluja.

Kuljetuspalvelut kuu­luvat vammaispalveluin lain piiriin ja niiden järjestämisestä vastaa kunta. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetus­palvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sai­rautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisen elämän toiminnoista. Kunnalla tarkoitetaan tässä palveluja tarvitsevan henki­lön asuinkuntaa.

Asiakaslain mukaan sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaille tä­män oikeudet, velvollisuudet, vaihtoehdot ym. vaikka asiakas ei niitä ymmär­täisi kysyä. Tästä huolimatta on tärkeää muistaa itse kysellä ja hakea palveluita aktiivisesti.

Kuljetuspalvelut kuuluvat vaikeavammaisen henkilön subjektiivisiin oikeuksiin. Vaikeavammai­sena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa ja sairautensa vuoksia voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.  Kuljetuspalveluiden tarkoitus on turvata henkilön mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi myös vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Vammainen ei ole tilivelvollinen matkojensa tarkoituksista.  Kuljetuspalvelut on tarkoitettu asuinkunnan alueen ja lähikuntiin ulottuviin kuljetuksiin.

Kuljetukset järjestetään pääasiassa taksilla, mutta yhteiskuljetukset ja palvelulinjat ovat yleistymässä. Yhteiskuljetukset eivät vähennä henkilökohtaisia matkoja.

Kuljetuspalveluita haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. Sosiaalitoimistossa vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. Se laativat kunnan viranomaiset yhdessä vammaisen ja hänen huoltajansa tai omaistensa kanssa. Palvelusuunnitelmalla parannetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin ja sille nimetään vastuuhenkilö, joka sovittaa palvelut yhteen ja kokoaa viranomaiset neuvotteluun. 

Lisätietoja kuljetuspalveluista saa myös: Turun seudun lihastautiyhdistyksestä puh. (02) 2518550, Lihastautiliitto sosiaaliturvasuunnittelija Hanna-MMari Hanhiala 040 736 1013  , Lihastautiliiton juridisesta neuvonnasta 044 736 1030 tai internetosoitteesta